آموزش نرم افزار كامفار . نوشتن طرح توجيهي

سودآوری پروژه، موضوعی است که همواره موردتوجه صاحبان سرمايه
میباشد. باآنکه روابط و محاسبات مربوط در منابعی که با عنوان ارزيابی مالی
تهيه شده اند به طور گسترده در اختيار علاقه مندان قرارگرفته، بااين وجود
به منظور استانداردسازی تحليلها و افزايش سرعت محاسبات، سازمان توسعه
صنعتی ملل متحد 1 ( UNIDO ( در سال 1183 اقدام به ارائه نسخه اوليه نرمافزار
کامفار 2 ( COMFAR ( نمود. اين نرم افزار به زبانهای مختلف ازجمله فارسی
تهيه شده و برای استفاده از آن بهتر است ويندوز XP و 32 بايتی به عنوان
سيستمعامل انتخاب شود.

سان فایل یک پروژه در حال توسعه و پیشرفتِ هفتگی میباشد .