كتاب راز موفقيت ثروتمندان

ھمه ما رویا ھا و آرزوھا یی داریم ...ھمه ما در اعماق روح خود می خواھیم باور كنیم كه دارای موھبت
خاصی ھستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد كنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ كنیم و
می توانیم جھان فعلی را به صورت دنیای بھتری در آوریم.
راز موفقيت ها درچيست ؟؟؟

سان فایل یک پروژه در حال توسعه و پیشرفتِ هفتگی میباشد .